«

»

Mar 22

GELİR UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI 28.04.2012 (500 Kişi)


Başkanlığımızca, aşağıdaki tabloda belirtilen yerlerde açık bulunan kadrolara atanmak üzere;
500 adet Gelir Uzman Yardımcısı alınacaktır.


ATANACAK YERLER KONTENJAN SAYISI

ÇANAKKALE
TOPLAM 30
MERKEZ 15
BİGA 5
ÇAN 5
GELİBOLU 5

ESKİŞEHİR
TOPLAM 56
MERKEZ 40
ÇİFTELER 8
SİVRİHİSAR 8

GAZİANTEP
TOPLAM 48
MERKEZ 40
İSLAHİYE 4
NİZİP 4

HATAY
TOPLAM 110
MERKEZ 30
DÖRTYOL 10
İSKENDERUN 40
KIRIKHAN 10
REYHANLI 10
SAMANDAĞ 10

KAHRAMANMARAŞ
TOPLAM 56
MERKEZ 30
AFŞİN 8
ELBİSTAN 10
PAZARCIK 8

KONYA
TOPLAM 83
MERKEZ 30
AKŞEHİR 5
BEYŞEHİR 5
CİHANBEYLİ 9
ÇUMRA 5
EREĞLİ 9
ILGIN 5
KULU 10
SEYDİŞEHİR 5

MANİSA
TOPLAM 117
MERKEZ 20
AKHİSAR 15
ALAŞEHİR 8
DEMİRCİ 6
GÖRDES 4
KIRKAĞAÇ 8
SALİHLİ 13
SARIGÖL 6
SARUHANLI 10
SOMA 12
TURGUTLU 15

2
Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; il bazında toplam
kadro sayısının 10 (on) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri il dikkate alınarak puanı en
yüksek olan adaydan başlamak üzere 10 (on) katına kadar aday giriş sınavına alınacaktır.
Adaylar, başvuru sırasında sadece bir ili tercih edebilecek ve tercih edilen bu ilin ilçelerini
öncelik sırasına göre başvuru formunda işaretleyecek, ancak daha sonra bu tercihlerinden
vazgeçemeyecektir. Eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması
halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacaktır.

II – SINAV TARİHİ VE YERİ
– Giriş sınavının yazılı bölümü 28 Nisan 2012 tarihinde saat 10:00’da Ankara’da yapılacaktır.
– Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile yazılı sınavın yapılacağı
adres; e-Devlet portalı “ www.turkiye.gov.tr ” ile Gelir İdaresi Başkanlığı “ www.gib.gov.tr
internet sayfalarında yazılı sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir.

III – SINAV BAŞVURU ŞARTLARI
– ÖSYM tarafından 10-11 Temmuz 2010 ve 09-10 Temmuz 2011 tarihlerinde yapılan Kamu
Personel Seçme Sınavlarının birinden KPSSP 49 türünden 70 ve üzeri puan almış olmak,
– En az 4 yıllık lisans eğitimi veren fakültelerin Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme,
İktisadi ve İdari Bilimler fakülte/bölümlerini veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul
edilen 4 yıllık fakültelerden birini son başvuru tarihi itibariyle bitirmiş olmak,
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel
şartları taşımak,
– Yazılı sınavın yapıldığı tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak,
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak,
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,
– Süresi içinde başvurmuş bulunmak.

IV – SINAV BAŞVURUSU
– Başvurular, 26 Mart 2011 tarihinde başlayıp 6 Nisan 2012 tarihinde sona erecektir.
– Başvurular, elektronik ortamda “ http://esinav.gib.gov.tr/eSinav/adayGiris.jsp ” adresinde
yer alan “Gelir İdaresi Başkanlığı Sınav Başvuru Formu”nun doldurulması suretiyle
yapılacaktır. Başvuru Formunun doldurulması ve iletilmesine ilişkin açıklamalar belirtilen
internet sayfasında yer almaktadır. Bununla birlikte adaylar mesai saatleri içerisinde Gelir
İdaresi Başkanlığı Eğitim Merkezi Şehit Cem Ersever Caddesi Çınardibi Sokak No: 31
Lalegül, Demetevler/ANKARA adresine gelerek şahsen sınav başvurusunda da
bulunabileceklerdir.
– Posta yoluyla gelen başvurular KPSS puanlarının kontrolü yapılamadığından kabul
edilmeyecektir.

V – SINAV ŞEKLİ VE KONULARI
– Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.
– Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı yazılı bölümü test usulü gerçekleştirilecek olup, sınav
konularına aşağıda yer verilmiştir.
a- Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi
b- Hukuk Grubu; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargı Hukuku, Medeni Hukuk
Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Genel Hükümler-Şirketler-Kıymetli Evrak), İcra ve İflas
Hukuku (Genel Hükümler),
3
c- İktisat Grubu; Makro İktisat, Mikro İktisat, Uluslararası İktisat, İşletme İktisadı,
Uluslararası Ekonomik İlişkiler ve Kuruluşlar,
d- Maliye Grubu; Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Türk Vergi Sisteminin Genel Esasları,
e- Muhasebe Grubu; Genel Muhasebe, Maliyet Muhasebesi, Şirketler Muhasebesi, Mali
Tablolar Analizi, Ticari Hesap.

VI – DEĞERLENDİRME
– Yazılı sınavın değerlendirilmesi sonucu, 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylardan;
yerler itibarıyla, adayların başvuru sırasında tercih ettikleri il dikkate alınarak en yüksek puan
alan adaydan başlamak üzere, o il için atama yapılacak toplam kadro sayısının iki katına kadar
aday sözlü sınava çağrılacaktır. Ayrıca, son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü
sınava çağrılacaktır.
– Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.
– Sözlü sınavda, adayların muhakeme gücü, bir konuyu kavrama, özetleme ve ifade etme
yeteneği, genel ve fiziki görünümü ile davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, yetenek ve
kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı da göz önünde bulundurularak, her adaya
sınav kurulu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilir.
Verilen bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder.
– Sözlü sınavda başarılı olmak için alınan puanın 70 puandan az olmaması gerekmektedir.
– Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı sınav
puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
– Giriş sınavı sonuçları, puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre
sıraya konulacak ve atama yapılacak kadro sayısı kadar aday asil, % 25’ine kadar aday ise
yedek olarak tespit edilecektir.
– Asil ve yedek listelerinde sıralama yapılırken, adayların giriş sınavı puanının eşit olması
halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı puanının da eşit olması halinde, KPSSP 49
puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.
– Yedek listede yer alan adayların hakları aynı il için yapılacak müteakip yazılı sınav tarihine
kadar geçerli olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde başka bir il için açılan sınavda başarılı olarak ataması
yapılan yedek adayların hakları sona erer.
– Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak asil ve yedek listedeki sıralamaya
giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.
– Asil ve yedek listeler, bu duyuruda belirtilen yerler göz önünde bulundurulmak suretiyle
oluşturulacaktır.

VII – SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ
– Yazılı sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav yeri, günü, saati ve sözlü sınav sonuçları
Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “ http://www.gib.gov.tr ” internet adresinde
duyurulacaktır.
– Giriş sınavında başarılı olan adayların ad ve soyadları ile aday numaralarının yer aldığı asil
ve yedek listeler Başkanlığın ilan için ayrılmış yerlerinde ve “ http://www.gib.gov.tr
internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı
ile bildirilecektir.
– Sınav sonuçlarına, duyurunun yapıldığı günü takip eden tarihten itibaren yedi gün
içerisinde dilekçe ile itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından incelenir ve en geç
beş iş günü içinde karara bağlanıp sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

4
VIII – DİĞER HUSUSLAR
– Asil listede yer alanlardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre
içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde başvurmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı
sonradan anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır. Atama yapılması için kendilerine
bildirilen süre içinde mazeretsiz olarak başvurmayan veya ataması yapıldığı halde süresi
içinde göreve başlamayan adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
– Kendilerine yapılacak bildirimde belirtilen süre içerisinde başvuruda bulunmayanlar,
atama işleminden sarfınazar edenler, atamaları iptal edilenler ile memurluğa alınma
şartlarından herhangi birini taşımadığının anlaşılması üzerine ataması yapılmayanların
yerlerine, yedek listedeki adaylar sırası ile ve aynı esaslara göre atanacaktır.
– Adayların tabloda gösterilen iller dışında bir ili tercih etmeleri veya birden fazla il
tercihinde bulunmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
– Atanılan yerlerde beş yıl süreyle çalışılması zorunludur. Bu sürenin hesabında, fiilen
çalışılmayan sürelerden yalnızca yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılacaktır. Bu
süreyi doldurmayanların kurum içi nakilleri yapılmayacaktır. Ancak, göreve başladıktan sonra
özür halleri ortaya çıkanlar, atanmak istedikleri yerlerde hizmetlerine ihtiyaç duyulması
kaydıyla, bu süreyi tamamlamadan durumlarına uygun yerlere atanabileceklerdir.
– Ataması yapılan uzman yardımcıları beş yıllık süre zarfında atandıkları yerin dışında
başka bir yerde, tedviren, vekâleten veya geçici olarak görevlendirilemezler.
– Sınavı kazananlardan, Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formunda gerçeğe
aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmayacağı gibi, bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi bu atamalar iptal edilecektir ve
hiçbir hak talebi söz konusu olmayacaktır.
– Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
– Adayların, sınavda kimlik tespitini sağlamak için nüfus cüzdanını veya sürücü belgesini
üzerinde bulundurmaları gerekmektedir. Bunlardan birinin olmaması durumunda aday, sınava
alınmayacaktır.
– İlan olunur.

Gelen Aramalar: 2012 guy sınav soruları,guy 2012 sınav soruları,vergi müfettiş yrd lığı giriş sınavı,28 nisan 2012 guy sınav soruları,guy sınav konuları,gelir uzman yardımcılığı soruları ve cevapları,gelir uzman yardımcılığı için kaç puan,2012 guy soruları,28 nisan guy sınav soruları,guy mülakat soruları

1 yorum

  1. melek

    gelir uzman yardımcılığı sınavına çağrılma kaç puanla olur? ençok hangi iller tercih edilmiş

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu HTML etiket ve tanımlayıcılarını kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>